Flag_ru Flag_en Flag_lv

Elektromotoru un elektroiekārtu remonta nodaļas noteikumi.

 

Remontētās iekārtas glabāšanas laiks ir viens mēnesis. Ja šajā laikā klients ierīces nav izņēmis, ar katru nākamo dienu tiek iekasēta maksa par glabāšanu. Pēc pusgada glabāšanas uzņēmums patur tiesības ar ierīci rīkoties pēc saviem ieskatiem.

 

Noteikumi mērniecībā un ģeodēzijā:

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Aizsargjoslu likums

Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumiNr.263

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi Nr. 1019

Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem Nr. 562

Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība Nr. 522

 

Būvniecības likums

Vispārīgie būvnoteikumi Nr.500

Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi Nr.48

Noteikumi par būvju klasifikāciju Nr.1620

Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā Nr.299

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība Nr.496

 

Ģeotelpiskās informācijas likums

Būvniecības likums

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā Nr. 466

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā Nr.168

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi Nr.281

Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi Nr.879

Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā Nr.1011

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 

Adresācijas sistēmas noteikumi Nr.1269